کاغذ های قلبی عروقی

کاغذ رول نوار قلب تک کاناله

 • نوع کاغذ : Roll
 • مدل کاغذ: –
 • ابعاد کاغذ: 50mm * 25m

کاغذ رول نوار قلب سه کاناله

 • نوع کاغذ : Roll
 • مدل کاغذ: –
 • ابعاد کاغذ: 55mm * 25m

کاغذ رول نوار قلب سه کاناله

 • نوع کاغذ : Roll
 • مدل کاغذ: Innomed
 • ابعاد کاغذ: 57mm * 25m

کاغذ رول نوار قلب سه کاناله

 • نوع کاغذ : Roll
 • مدل کاغذ: Cardioline, Biocare
 • ابعاد کاغذ: 60mm * 25m

کاغذ رول نوار قلب سه کاناله

 • نوع کاغذ : Roll
 • مدل کاغذ: Fukuda, KENZ, Nihon Kohden, Trismed
 • ابعاد کاغذ: 63mm * 25m

کاغذ رول نوار قلب سه کاناله

 • نوع کاغذ : Roll
 • مدل کاغذ: EDAN, KENZ, Carewell, Innomed, Mediana
 • ابعاد کاغذ: 80mm * 25m

کاغذ رول نوار قلب شش کاناله

 • نوع کاغذ : Roll
 • مدل کاغذ: Corplus
 • ابعاد کاغذ: 105mm * 25m

کاغذ رول نوار قلب شش کاناله

 • نوع کاغذ : Roll
 • مدل کاغذ: Mortara
 • ابعاد کاغذ: 108mm * 25m

کاغذ رول نوار قلب شش کاناله

 • نوع کاغذ : Roll
 • مدل کاغذ: Dahian (Araz), Saadat (Dena), KENZ, Biocare, Innomed, Trismed
 • ابعاد کاغذ: 110mm * 25m

کاغذ رول نوار قلب شش کاناله

 • نوع کاغذ : Roll
 • مدل کاغذ: KENZ, Innomed
 • ابعاد کاغذ: 112mm * 25m

کاغذ رول نوار قلب تک کاناله داوین سا

 • نوع کاغذ : Roll
 • مدل کاغذ: Davinsa DC-300
 • ابعاد کاغذ: 60mm * 15m (blue)

کاغذ رول نوار قلب شش کاناله داوین سا

 • نوع کاغذ : Roll
 • مدل کاغذ: Davinsa AR1200
 • ابعاد کاغذ: 120mm * 25m (blue)

کاغذ رول نوار قلب شش کاناله داوین سا

 • نوع کاغذ : Roll
 • مدل کاغذ: Davinsa (DC-600(
 • ابعاد کاغذ: 130mm * 25m (blue)

کاغذ رول نوار قلب دوازده کاناله

 • نوع کاغذ : Roll
 • مدل کاغذ: Arkan Ara (Alborz), Bionet, Biocare, EDAN, Fukuda, Mortara, Trismed
 • ابعاد کاغذ: 210mm * 25m

کاغذ کتابی نوار قلب

 • نوع کاغذ : z-fold
 • مدل کاغذ: ESAOTE P80
 • ابعاد کاغذ: 90mm * 70mm * 400 sheet

کاغذ کتابی نوار قلب

 • نوع کاغذ : z-fold
 • مدل کاغذ: Schiller (AT-101), Amvaj Negar, ESAOTE (P8000(
 • ابعاد کاغذ: 80mm * 70mm * 300 sheet

کاغذ کتابی نوار قلب

 • نوع کاغذ : z-fold
 • مدل کاغذ: Schiller At-1
 • ابعاد کاغذ: 90mm * 90mm * 400 sheet

کاغذ کتابی نوار قلب

 • نوع کاغذ : z-fold
 • مدل کاغذ: Schiller At-3
 • ابعاد کاغذ: 70mm * 100mm * 200 sheet

کاغذ کتابی نوار قلب پشت مارکدار

 • نوع کاغذ : z-fold
 • مدل کاغذ: Fukuda
 • ابعاد کاغذ: 63mm * 100mm * 300 sheet

کاغذ کتابی نوار قلب مارکدار

 • نوع کاغذ : z-fold
 • مدل کاغذ: Fukuda, Amvaj Negar
 • ابعاد کاغذ: 110mm * 140mm * 200 sheet

کاغذ کتابی نوار قلب مارکدار

 • نوع کاغذ : z-fold
 • مدل کاغذ: Fukuda FX-7302
 • ابعاد کاغذ: 145mm * 150mm * 400 sheet

کاغذ کتابی نوار قلب

 • نوع کاغذ : z-fold
 • مدل کاغذ: HELLIGE MAC 500
 • ابعاد کاغذ: 90mm * 90mm * 360 sheet

کاغذ کتابی نوار قلب مارکدار

 • نوع کاغذ : z-fold
 • مدل کاغذ: KENZ
 • ابعاد کاغذ: 112mm * 90mm * 300 sheet
فهرست
پشتیبانی آنلاین